Product Drivers & FirmwareGUWAVKIT2

OS Type Version Release Date Lang File
Mac OS 10.5.8
Mac OS 10.6.6
Mac OS 10.6.7
Driver/Software 1.3 03-09-2011 English GUWAVKIT2_Mac_10.5.8_10.6.6.zip
(42.17 MB)
Mac OS 10.5.x
Mac OS 10.6.x
Driver/Software 0.0 10-22-2010 English GUWAVKIT2_Mac.zip
(15.88 MB)
Windows Vista 32-bit
Windows Vista 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Driver/Software 1.1 10-22-2010 English GUWAVKIT2.zip
(67.47 MB)